Мета дисципліни «Основи геофізичного забезпечення польотів»  полягає у формуванні у курсантів логічного інженерно-технічного мислення, а також вивчення:

- фізичної сутності геофізичних і космофізичних полів, їх просторово-часової мінливості і вплив на безпеку польотів повітряних суден (ПС);

- основних видів та методів геофізичних досліджень, приладів, які використовуються для вимірів геофізичних параметрів при дослідженні просторово-часової мінливості геофізичних полів;

- формування у курсантів поняття про загальні закономірності геофізичних перетворень в різних геосферах Землі та їх можливого впливу на техно- і біосферу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи геофізичного забезпечення польотів»  є отримання спеціальних знань про сутність геофізичних полів і технології їх досліджень та формування у курсантів системи знань про можливості геофізичного контролю та прогнозу змін навколишнього середовища для забезпечення безпеки польотів повітряних суден (ПС), обробки, аналізу та урахування інформації про стан динаміки геофізичних полів в різних геосферах Землі, які можуть негативно впливати на безпеку польотів.

Навчальна дисципліна дає курсантам професійну компетенцію про: 1) сутність предмету інженерної геофізики, як наукової дисципліни; 2) сутність природних і штучно створених геофізичних полів, їх ролі в еволюції Землі та зв'язок з природними і антропогенними процесами; 3) способи і методи спостережень геофізичних полів.

В результаті вивчення дисципліни курсанти повинні:

Знати:

-         структуру та основи геофізики, її роль в системі наук про Землю і про фізичні явища і процеси в різних геосферах Землі;

-         природу і зв'язок геофізичних полів Землі з особливостями будови і взаємодією геосфер та оболонок Землі;

-         типи природних фізичних полів та їх обумовленість параметрами сучасної будови і процесами, що відбуваються в Землі і в навколоземному просторі;

-         глобальні геофізичні поля, їх роль в еволюції Землі ї науки, які їх вивчають;

-         фактори впливу космічної погоди на безпеку польотів повітряних суден, основні базові параметри космічної погоди;

-         фізичні передумови використання аерокосмічних і аерогеофізичних методів досліджень фізичних полів Землі дистанційними методами (ДМ);

-         сучасні проблеми та основні напрямки геофізичних досліджень в авіаційній сфері.

Вміти:

-         інтерпретувати інформацію про геофізичні явища, застосовувати її в навчальному процесі;

-         виконувати якісний і кількісний аналіз картографічної геофізичної інформації;

-         виконувати аналіз базових параметрів космічної погоди;

-         вирішувати професійні завдання оперативного отримання, збору, обробки, аналізу та урахування інформації про стан динаміки геофізичних полів в різних геосферах Землі, які можуть негативно впливати на безпеку польотів повітряних суден;

-         використовувати знання, які були отримані при вивченні дисципліни, при виконанні геофізичних досліджень для вирішення практичних та науково-технічних завдань в авіаційній сфері;

-         володіти прийомами вирішення простих практичних завдань, які відносяться до конкретного розуміння основних елементів фізичних полів планети Земля та її механо-фізичних (пружних) властивостей.

Бути ознайомленими:

-         з областю застосування і завданнями геофізики, структурою інженерної геофізики як наукової дисципліни;

-         з організацією геофізичного моніторингу небезпечних процесів в авіаційній галузі;

-         з основними принципами організації геофізичного забезпечення польотів;

-         з застосуванням знань фізичних параметрів Землі, які сприяють ефективному вирішенню конкретних виробничих та наукових завдань в авіаційній сфері.

 

Курс дисципліни «Навігаційне забезпечення пошуково-рятувальних робіт» є однією із профілюючих дисциплін при підготовці бакалаврів за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт». Він забезпечує майбутньому фахівцеві необхідну фахову  базову підготовку на рівні вимог, що пред'являються бакалавру за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» – спеціалізації «Аварійне обслуговування та безпека на транспорті». Програма відображає безперервну підготовку по теорії навігаційного забезпечення пошуково-рятувальних робіт у логічному зв'язку з дисциплінами, які  забезпечують вивчення питань: організації польотів повітряних суден цивільної авіації; аеронавігаційного забезпечення безпеки польотів.

Дана дисципліна призначена для вивчення основних навігаційних принципів і практичних навичок, які необхідні майбутньому фахівцеві при організації та виконанні пошукових робіт об’єкту, що терпить лихо.  

Програма вивчення навчальної дисципліни "Авіаційна картографія" складена відповідно до навчального плану з професійного спрямування: "Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів". Предметом вивчення навчальної дисципліни є якісне оволодіння навичками картографічних розрахунків, аналізу карт і аеронавігаційного планування польотів повітряних суден. Програма навчальної дисципліни складається з змістового модуля 1. Картографічне забезпечення польотів, змістового модуля 2.Топографія, змістового модуля 3. Геодезичне забезпечення аеродрому. Метою та завданнями навчальної дисципліни є: надання знання на сучасному науково-технічному рівні по теорії і практиці основних положень картографії і топографії, які необхідни майбуньому фахівцеві при: визначенні картографічної проекції карт, існуючих систем координат, висот точок. Виконання какртографічних розрахунків,аналізу карт і аеронавігаційного планування польотів повітряних суден. Формування початкових навичок застосування топографо - геодезичних робіт. Прищеплення студентам вміння самостійного опановуння і користування нормативними документами, довідковою литературою та комп'ютерними програмами.

Дисципліна "Повітряна навігація", модуль 3 "Зональна навігація" для курсантів за напрямом підготовки 6.070102 "Аеронавігація", професійне спрямування "Льотна експлуатація повітряних суден"

складається з 3-х змістових модулів:

  1. Навігаційний розрахунок плану польоту
  2. Навігаційно-пілотажні комплекси (ПНК)
  3. Навігація, заснована на характеристиках та моделювання навігаційної інформації

Навчальна дисципліна «Повітряна навігація» для курсантів за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт», спеціалізацією «Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів» призначена для вивчення основних навігаційних принципів і практичних навичок, які необхідні майбутньому авіаційному фахівцеві.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методи водіння повітряних суден за заданими курсом і висотою та з додержанням визначеного часу польоту.

Дана дисципліна  відноситься до спеціальних  та визначає рівень професійної підготовки курсантів даного професійного спрямування. Вона є основою для вивчення інших дисциплін, що формують професійну підготовку. Без знань теорії і практики навігації повітряних суден в сучасних умовах неможливо вирішувати проблеми забезпечення безпеки, регулярності і економічності польотів в цивільній авіації.

Успішне вивчення дисципліни ґрунтується на твердому засвоєнні навчального матеріалу таких дисциплін, як англійська мова, , авіаційної метеорології і організації повітряного руху.