Мета дисципліни «Основи геофізичного забезпечення польотів»  полягає у формуванні у курсантів логічного інженерно-технічного мислення, а також вивчення:

- фізичної сутності геофізичних і космофізичних полів, їх просторово-часової мінливості і вплив на безпеку польотів повітряних суден (ПС);

- основних видів та методів геофізичних досліджень, приладів, які використовуються для вимірів геофізичних параметрів при дослідженні просторово-часової мінливості геофізичних полів;

- формування у курсантів поняття про загальні закономірності геофізичних перетворень в різних геосферах Землі та їх можливого впливу на техно- і біосферу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи геофізичного забезпечення польотів»  є отримання спеціальних знань про сутність геофізичних полів і технології їх досліджень та формування у курсантів системи знань про можливості геофізичного контролю та прогнозу змін навколишнього середовища для забезпечення безпеки польотів повітряних суден (ПС), обробки, аналізу та урахування інформації про стан динаміки геофізичних полів в різних геосферах Землі, які можуть негативно впливати на безпеку польотів.

Навчальна дисципліна дає курсантам професійну компетенцію про: 1) сутність предмету інженерної геофізики, як наукової дисципліни; 2) сутність природних і штучно створених геофізичних полів, їх ролі в еволюції Землі та зв'язок з природними і антропогенними процесами; 3) способи і методи спостережень геофізичних полів.

В результаті вивчення дисципліни курсанти повинні:

Знати:

-         структуру та основи геофізики, її роль в системі наук про Землю і про фізичні явища і процеси в різних геосферах Землі;

-         природу і зв'язок геофізичних полів Землі з особливостями будови і взаємодією геосфер та оболонок Землі;

-         типи природних фізичних полів та їх обумовленість параметрами сучасної будови і процесами, що відбуваються в Землі і в навколоземному просторі;

-         глобальні геофізичні поля, їх роль в еволюції Землі ї науки, які їх вивчають;

-         фактори впливу космічної погоди на безпеку польотів повітряних суден, основні базові параметри космічної погоди;

-         фізичні передумови використання аерокосмічних і аерогеофізичних методів досліджень фізичних полів Землі дистанційними методами (ДМ);

-         сучасні проблеми та основні напрямки геофізичних досліджень в авіаційній сфері.

Вміти:

-         інтерпретувати інформацію про геофізичні явища, застосовувати її в навчальному процесі;

-         виконувати якісний і кількісний аналіз картографічної геофізичної інформації;

-         виконувати аналіз базових параметрів космічної погоди;

-         вирішувати професійні завдання оперативного отримання, збору, обробки, аналізу та урахування інформації про стан динаміки геофізичних полів в різних геосферах Землі, які можуть негативно впливати на безпеку польотів повітряних суден;

-         використовувати знання, які були отримані при вивченні дисципліни, при виконанні геофізичних досліджень для вирішення практичних та науково-технічних завдань в авіаційній сфері;

-         володіти прийомами вирішення простих практичних завдань, які відносяться до конкретного розуміння основних елементів фізичних полів планети Земля та її механо-фізичних (пружних) властивостей.

Бути ознайомленими:

-         з областю застосування і завданнями геофізики, структурою інженерної геофізики як наукової дисципліни;

-         з організацією геофізичного моніторингу небезпечних процесів в авіаційній галузі;

-         з основними принципами організації геофізичного забезпечення польотів;

-         з застосуванням знань фізичних параметрів Землі, які сприяють ефективному вирішенню конкретних виробничих та наукових завдань в авіаційній сфері.

 

Програма вивчення навчальної дисципліни "Авіаційна картографія" складена відповідно до навчального плану з професійного спрямування: "Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів". Предметом вивчення навчальної дисципліни є якісне оволодіння навичками картографічних розрахунків, аналізу карт і аеронавігаційного планування польотів повітряних суден. Програма навчальної дисципліни складається з змістового модуля 1. Картографічне забезпечення польотів, змістового модуля 2.Топографія, змістового модуля 3. Геодезичне забезпечення аеродрому. Метою та завданнями навчальної дисципліни є: надання знання на сучасному науково-технічному рівні по теорії і практиці основних положень картографії і топографії, які необхідни майбуньому фахівцеві при: визначенні картографічної проекції карт, існуючих систем координат, висот точок. Виконання какртографічних розрахунків,аналізу карт і аеронавігаційного планування польотів повітряних суден. Формування початкових навичок застосування топографо - геодезичних робіт. Прищеплення студентам вміння самостійного опановуння і користування нормативними документами, довідковою литературою та комп'ютерними програмами.

Дисципліна "Повітряна навігація", модуль 3 "Зональна навігація" для курсантів за напрямом підготовки 6.070102 "Аеронавігація", професійне спрямування "Льотна експлуатація повітряних суден"

складається з 3-х змістових модулів:

  1. Навігаційний розрахунок плану польоту
  2. Навігаційно-пілотажні комплекси (ПНК)
  3. Навігація, заснована на характеристиках та моделювання навігаційної інформації

Навчальна дисципліна «Повітряна навігація» для курсантів за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт», спеціалізацією «Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів» призначена для вивчення основних навігаційних принципів і практичних навичок, які необхідні майбутньому авіаційному фахівцеві.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методи водіння повітряних суден за заданими курсом і висотою та з додержанням визначеного часу польоту.

Дана дисципліна  відноситься до спеціальних  та визначає рівень професійної підготовки курсантів даного професійного спрямування. Вона є основою для вивчення інших дисциплін, що формують професійну підготовку. Без знань теорії і практики навігації повітряних суден в сучасних умовах неможливо вирішувати проблеми забезпечення безпеки, регулярності і економічності польотів в цивільній авіації.

Успішне вивчення дисципліни ґрунтується на твердому засвоєнні навчального матеріалу таких дисциплін, як англійська мова, , авіаційної метеорології і організації повітряного руху.