Процес підготовки нової генерації фахівців, здатних позитивно впливати на суспільний розвиток, потребує зростання якості знань, збереження національної культури, докорінного оновлення професійної підготовки. Вища школа покликана забезпечити здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їхніх інтересів та здібностей. Важливу роль у цьому процесі відіграють викладачі ВНЗ. Удосконалення їх наукової та професійної діяльності, перепідготовка й підвищення кваліфікації є основа навчально-виховного процесу у вищій школі.

Педагогіка вищої школи як наука формувалася і розвивалася в ході еволюційних процесів розвитку системи вищої освіти під впливом світового науково-технічного прогресу, передових філософських та просвітницьких ідей. На сучасному етапі в межах єдиної педагогіки вищої школи розвивається два напрями: університетський (академічний) і післядипломний. Перший передбачає організацію педагогічного процесу зі студентами (курсантами) та надання їм базової і повної вищої освіти. Другий – по-перше, роботу зі слухачами, які вже мають вищу освіту з метою надання їм другої вищої освіти або перепідготовки; по-друге, підготовку через аспірантуру і докторантуру фахівців вищої кваліфікації (докторів філософії та докторів наук); по-третє, курсове підвищення кваліфікації.

Вивчення курсу «Вища школа та науково-педагогічна діяльність» – важлива умова формування загальної та педагогічної культури викладача вищого навчального закладу будь-якого профілю, оскільки він озброює знаннями про процеси розвитку теорії та практики виховання і навчання студентів (курсантів), сприяє становленню світогляду, педагогічного професіоналізму. Ґрунтовні знання з теорії педагогіки вищої школи значно розширюють кругозір викладача, дозволяють цілісно бачити будь-яку навчально-виховну проблему, знаходити її оптимальне рішення.

Основною метою цієї навчальної дисципліни є підготовка аспірантів до: виконання обов’язків викладача вищого навчального закладу; проведення науково-пошукової роботи; керівництва дослідницькою роботою студентів (курсантів); організації навчально-виховного процесу у вищій школі.

Матеріали курсу лекцій «Вища школа та науково-педагогічна діяльність» можуть бути корисними в організації навчання магістрантів, аспірантів, молодих викладачів ВНЗ. У посібнику систематизовано дидактичний матеріал з базових тем педагогіки вищої школи. Кожна тема охоплює коло основних питань, поглиблені відповіді на які можна знайти в рекомендованій літературі, містить систематичний виклад теоретичного матеріалу. З метою поглиблення знань, до кожної теми визначені запитання для творчих роздумів і самоконтролю.