Метою дисципліни «Людський фактор» є вивчення теоретичних основ, наукових та практичних методів забезпечення безпеки польотів на основі системного підходу до розгляду всіх основних аспектів людського фактору в авіації, яка направлена на формування знань і навичок, які б забезпечували професійну надійність операторів складних систем управління в очікуваних умовах та нештатних ситуаціях.

Навчальна дисципліна має професійну направленість та розглядає всі основні аспекти людського фактору у авіації в цілому, відображає основи функціонування ерготичної системи "персонал – повітряне судно – навколишнє середовище", направлена на формування знань та навичок, які б забезпечували професійну надійність операторів складних систем управління в очікуваних умовах та нештатних ситуаціях.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Людський фактор» є рівень сучасних вимог та професійної підготовки авіаційного персоналу. Предмет забезпечує вивчення рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Об’єднаної авіаційної адміністрації (JAA), Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA).

Навчальна дисципліна «Психологія»- це система знань про факти, закономірності та механізми психіки, допомагає створити загальнотеоретичну базу для успішного вивчення подальших теоретичних, практичних і прикладних навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу.

Метою викладання курсу «Психологія» є підвищення рівня психологічної компетентності майбутніх фахівців; сприяння їх особистісному зростанню; формування інтелектуальної мобільності і динамічної психологічної адаптації, зокрема навичок регулювання власного психологічного стану, міжособистісних, ділових та сімейних взаємовідносин.

Завданням курсу «Психологія» є формування уявлення про предмет, структуру, методологію психологічної науки;  отримання знань про основні тенденції розвитку психології, її історичного становлення, основних сучасних напрямків і концепцій, зокрема вітчизняної психолого-педагогічної  думки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та охорона праці" є загальні закономірності виникнення небезпек, їх властивості, наслідки впливу на організм людини, правове забезпечення заходів щодо безпеки життєдіяльності і охорони здоров`я працівників, основи захисту життя, здоров'я людини та середовища її проживання від небезпек, а також розробка і реалізація відповідних заходів і засобів щодо підтримки здорових та безпечних умов життя і праці людини; особливості розвитку професійно-зумовлених захворювань фахівців; санітарно-гігієнічна характеристика виробничих факторів середовища та трудового процесу, вимоги техніки безпеки, електробезпеки, вибухо- та пожежної безпеки.