Дисципліна «Обладнання та технічні засоби для обслуговування повітряного руху» призначена  для курсантів за напрямом підготовки 6.070102 «Аеронавігація». 

Професійне спрямування –  Обслуговування повітряного руху.

Метою викладання навчальної дисципліни «Обладнання та технічні засоби для обслуговування повітряного руху» є формування у курсантів знань наземного та літакового радіотехнічного обладнання, радіолокаційного обладнання, знань автоматизованих систем керування та обладнання автоматизованих робочих місць, вміння використовувати інформацію, одержану від радіотехнічних систем на диспетчерському моніторі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Обладнання та технічні засоби для обслуговування повітряного руху» є формування у курсантів знань наземних, літакових, радіонавігаційних та радіолокаційних систем, та кваліфіковано їх використовувати в професійній діяльності.

 В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

Знати:

  • призначення, задачі, які вирішуються , принцип роботи наземного та літакового обладнання зв’язку;
  • призначення, задачі, які вирішуються , принцип роботи радіонавігаційного наземного та  літакового обладнання;
  • призначення, принцип роботи радіомаячних, мікрохвильових систем посадки;
  • призначення, задачі, які вирішуються, принцип роботи радіолокаційних систем;
  • призначення, функціональні задачі автоматизованих систем керування повітряним рухом;
  • призначення, функціональні задачі автоматизованих робочих місць;
  • основні техніко-експлуатаційні характеристики наземного, літакового та радіолокаційного обладнання;
  • принцип визначення місця знаходження ПС  навігаційним та радіолокаційним обладнання.

Вміти:

  • кваліфіковано використовувати інформацію, яку отримали від навігаційного та радіолокаційного обладнання для управління повітряним рухом згідно з набутими знаннями;

 бути ознайомленими: з новими розробками радіотехнічного обладнання.