Мета: Дана дисципліна призначена для вивчення основ фундаментальної природничої освіти спеціалістів та створення загальнонаукової бази, без якої неможливі вивчення загально-інженерних та спеціальних дисциплін на рівні, що відповідає вищий технічній освіті, успішна професійна та науково-дослідна діяльність фахівця в галузі авіації в умовах зростаючого потоку науково технічної інформації, нової авіаційної техніки, нових інформаційних технологій.

Завдання: забезпечення фундаментальної фізичної освіти на рівні сучасних вимог; створення фізичної аксіоматики для наступного вивчення загально інженерних та спеціальних дисциплін;створення передумов  для  формування вмінь розпізнавати дію конкретних фізичних законів у процесах, пов’язаних з польотом літака, роботою пристроїв повітряної навігації та управління повітряним рухом, атмосферних явищах; формування  наукового стилю мислення, вмінь самостійної роботи з джерелами  науково-технічної інформації, оволодіння елементами дослідницької діяльності; підвищення рівня інтелекту, формування системності та мобільності мислення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

-  роль і місце фізики в системі природничих і технічних наук, її значення в розвитку авіаційної техніки, значення фізики в підготовці та професійній діяльності авіаційного спеціаліста;

-  систему основних понять і законів  фізики (з виділенням фундаментальних понять та законів), їх прояви в природі, використання  в авіації;

-  основи теорії похибок вимірювання фізичних величин.

 Вміти:

-  проводити типові розрахунки значень фізичних величин на основі фізичних законів  по відповідних розділах курсу з використанням системи одиниць СІ;

-  проводити вимірювання  фізичних величин з використанням відповідних вимірювальних приладів,  правильно оцінювати похибки вимірювань;

 Бути ознайомленим:

-  про фізичну картину світу.