Мета дисципліни «Економіка і аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства» полягає в формуванні у майбутніх фахівців необхідного рівня системи знань, що дозволяють розробити стратегію і тактику керування авіаційним підприємством в системі світової цивільної авіації, розрахувати резерви підвищення ефективності його діяльності, обґрунтувати плани та управлінські рішення.

Основним завданням дисципліни «Економіка і аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства» є дослідження механізму формування та використання ресурсного потенціалу галузі, системи  взаєморозрахунків на повітряному транспорті, а також особливостей аналізу показників  господарсько-виробничої діяльності підприємств МЦА.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- сучасний стан та організаційно-правові аспекти діяльності  міжнародної цивільної авіації;

- шляхи співпраці  авіакомпаній на міжнародному ринку авіаперевезень;

- методи прогнозування та планування авіаційних перевезень;

- тарифну політику авіапідприємств та способи стимулювання продажу авіаперевезень;

- цілі, задачі та об’єкти аналізу зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства;

- методику проведення комплексного аналізу діяльності підприємства;

- основи та принципи організації інформаційного забезпечення економічного аналізу;

- традиційні економіко-логічні та сучасні економіко-математичні методи та моделі;

- методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності авіаційних підприємств.

вміти:

- розраховувати  показники обсягів, якості та ефективності авіаційного виробництва;

- визначати собівартість перевезень та послуг;

- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах економічного аналізу;

- використовувати методи та моделі економічного аналізу для вивчення виробничо-фінансової діяльності авіаційних підприємств;

- прогнозувати фінансово-господарську діяльність авіапідприємств;

- знаходити шляхи підвищення ефективності господарювання.