Мета дисципліни «Економіка та аналіз господарської діяльності турпідприємства» полягає в формуванні у майбутніх фахівців необхідного рівня системи знань, що дозволяють розробити стратегію і тактику керування туристичним підприємством, розрахувати резерви підвищення ефективності його діяльності, обґрунтувати плани та управлінські рішення.

Основним завданням дисципліни «Економіка та аналіз господарської діяльності турпідприємства» є дослідження механізму формування та використання ресурсного потенціалу галузі, посилення загальної економічної та аналітичної підготовки фахівців економічного напряму, оволодіння ними знаннями, необхідними для дослідження діяльності туристичних фірм і організацій..

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- цілі, задачі та об’єкти аналізу господарської діяльності туристичного підприємства;

- методику проведення комплексного аналізу діяльності підприємства;

- основи та принципи організації інформаційного забезпечення економічного аналізу;

- традиційні економіко-логічні та сучасні економіко-математичні методи та моделі;

- методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності туристичних підприємств.

вміти:

- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах економічного аналізу;

- використовувати методи та моделі економічного аналізу для вивчення виробничо-фінансової діяльності туристичних фірм;

- прогнозувати фінансово-господарську діяльність туристичних фірм;

- знаходити шляхи підвищення ефективності господарювання.