Мета дисципліни «Математичне моделювання професійних задач» направлена на формування у курсантів систематизованих знань, необхідних для вивчення спеціальних авіаційних дисциплін, проведення науково-дослідної діяльності в галузі авіації; придбання навиків математичного моделювання професійних задач, аналізу одержаної моделі. 

Завдання:

- ознайомити з методами побудови математичних моделей типових професійних задач;

- розвивати навички роботи з комп’ютерними системними і прикладними програмами;

- формувати практичні навички математичного моделювання професійних задач;

- навчити застосовувати математичні моделі у розв’язанні конкретних завдань галузі та у науково-дослідній діяльності.

 Знати:

- основні принципи побудови математичних моделей;

- основні типи математичних моделей;

- методи дослідження математичних моделей різних типів;

- переваги і недоліки математичного метода, що застосовується для опису конкретної моделі;

- основні прикладні програмні засоби.

 Вміти:

- обґрунтовано проводити формалізацію досліджуваних об’єктів;

- обирати математичну модель конкретної прикладної задачі;

- застосовувати одержані знання при вивченні дисциплін спеціалізації і науково-дослідній діяльності;

- використовувати глобальні інформаційні ресурси і сучасні засоби телекомунікації для розв’язання дослідницьких і проектних задач;

- інтерпретувати результати дослідження.

 Бути ознайомленими:

- з загальними методами і засобами математичного моделювання;

- з перспективою подальшого розвитку математичного моделювання в цивільній авіації;

- з практичною реалізацією результатів математичного моделювання в авіації.