Метою вивчення курсу «Фінанси, гроші та кредит »  є формування у майбутніх фахівців з менеджменту сучасного економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства.

 Основними завданнями дисципліни є з'ясування:

- закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів господарювання і населення;

-   шляхів використання закономірностей у сфері фінансових відносин у практиці фінансової роботи;

-   роль фінансів у забезпеченні економічного зростання суб'єктів ринкових відносин;

-   тенденції розвитку національного та міжнародного фінансового ринку;

-   закономірностей грошового та кредитного обігу в умовах ринкового господарства;

-   принципів і форм організації сучасної грошово-кредитної системи;

-  особливостей вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту;

- характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської

діяльності;

  • функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;
  • організації міжнародних грошово-кредитних відносин;
  • сутності методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики тощо.

 У результаті вивчення дисципліни курсанти/слухачі повинні:

Знати: закономірності у сфері фінансових відносин держави та шляхи використання закономірностей у сфері фінансових відносин у практиці фінансової роботи,  роль фінансів у забезпеченні економічного зростання суб'єктів ринкових відносин.

 Вміти: вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах фінансової системи, аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному фінансовому ринку, прогнозувати майбутній розвиток фінансових відносин обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань фінансового характеру.