Мета дисципліни «Статистика» полягає в формуванні у майбутніх фахівців з менеджменту теоретичних знань та практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу.

Завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни «Статистика» є:

-          збирання, перевірка та оцінювання статистичної інформації, розробка статистичних формулярів;

-          зведення та групування матеріалів статистичного спостереження, виявлення зв'язків між окремими явищами та процесами, встановлення його структури;

-          техніка обчислення узагальнюючих статистичних показників (абсолютних, відносних, середніх) та їх економічна інтерпретація;

-          статистична оцінка однорідності зібраного статистичного матеріалу;

-          вивчення динаміки суспільних явищ, тенденцій і закономірностей їх розвитку;

-          аналіз складних суспільних явищ та виявлення дії окремих факторів у їх розвитку;

-          проведення вибіркового спостереження і техніка перенесення його результатів на генеральну сукупність.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен

знати:

- можливості статистичних методів спостереження, зведення та групування статистичних даних;

- економічну сутність статистичних показників;

- методи аналізу конкретних явищ і процесів суспільного життя.

- методи збирання, перевірки та оцінювання статистичної інформації;

вміти:

-          проводити статистичні дослідження;

-          обчислювати узагальнюючі показники;

-          будувати статистичні таблиці, графіки,

- виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ