Метою дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» є отримання студентами системних знань з об'єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства, а також набуття навичок їх практичного використання.

Основним завданням дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» є

-    розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку;

-    вивчення видів та форм ЗЕД підприємства;

-    усвідомлення економічної природи комерційних операцій на зовнішніх ринках;

-    вивчення принципів укладання та виконання угод;

-    проведення економічного аналізу ЗЕД підприємства, визначення її ефективності

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-    основні закономірності і механізми функціонування економіки на світовому господарському рівні;

-    сутність понятійного аналізу зовнішньоекономічного середовища;

-    показники функціонування та методологію обчислення зовнішньоекономічної діяльності;

-    методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності як інструмента економічної політики країни;

-    специфіку запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки;

-    основні процедури з укладання зовнішньоекономічних контрактів;

вміти:

-    застосовувати теоретичні положення в практичній діяльності з метою вироблення професійних навичок управління експортно-імпортною організацією;

-    формулювати відповідні пропозиції з підвищення конкурентоспроможних кількісних і якісних характеристик суб'єктів зовнішньоекономічного середовища;

-    виконувати розрахунки відповідних показників діяльності суб'єктів зовнішньоекономічного середовища, узагальнювати їх, прогнозувати і формулювати висновки та пропозиції;

-    здійснювати постійний пошук та систематизацію інформації та приймати відповідні самостійні рішення на її основі.