Курс "Основи економічної теорії"  дає необхідний комплекс знань з основних питань суспільного виробництва і відтворення, його регулювання, товарного виробництва, ринкових відносин, розподілу і формування доходів, а також проблем світового господарства. Засвоюючи курс «Економічної теорії», майбутній фахівець отримує необхідний рівень грунтовних знань для найбільш ефективної їх реалізації в галузі економіки у руслі набутої професії.
       Курс адаптованиий до специфіки напряму підготовки студентів очної та заочної форми навчання, матеріал грунтується на основних дефініціях економічної теорії, формуючи уявлення про економіку як систему, у основних поняттях, категоріях, законах та закономірностях економічного розвитку, що сприяє вихованню економічно грамотних фахівців, які вміють самостійно мислити та приймати відповідальні рішення.

       Курс передбачений для студентів очної та заочної форми навчання напряму підготовки  «Менеджмент» й "Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом"

Мета: Вказана дисципліна дає необхідний комплекс знань з основних питань суспільного виробництва і відтворення, його регулювання, товарного виробництва, ринкових відносин, розподілу і формування доходів, а також проблем світового господарства. Засвоюючи курс «Економічної теорії», майбутній фахівець отримує необхідну кількість знань для найбільш ефективної реалізації своїх знань в галузі економіки у руслі набутої професії.

     Основною метою викладання курсу «Економічна теорія» є формування у майбутніх менеджерів глибоких економічних знань, логіки економічного мислення і економічної культури, адекватних умовам переходу країни до ринкових відносин, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.

Завданням дисципліни є набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-     сутність суспільного виробництва та закони його розвитку;

-     економічні відносини власності і суть розподілу доходів;

-     товарне виробництво і управління підприємством в умовах ринку;

-     теорію відтворення і основні макроекономічні показники національної економіки;

-     фінансово-кредитну систему сучасного суспільства;

-     тенденції розвитку світового господарства;

-     основні мікроекономічні моделі поведінки суб’єктів господарювання.

вміти:

-      пояснювати взаємозв’язок між конкретними економічними фактами, теорією і економічною політикою;

-      обґрунтовувати необхідність раціональних змін у відносинах власності;

-      аналізувати показники матеріального виробництва і визначати тенденції його розвитку;

-      давати пояснення зв’язкам між окремими економічними подіями, економічною політикою, змінами в суспільному виробництві та розвитком авіатранспортного або туристичного комплексу;

-    аналізувати макро- та мікроекономічні зв’язки в економіці.