Курс "Макроеокноміка" розроблено відповідно до стандартної освітньо-професій­ної програми з економічної теорії. У ньому систематизовано матеріали усіх розділів і тем програми.

 Структура курсу забезпечує послідовний розгляд основних закономірностей функціонування макроекономіки. Серед головних тем моделі кругообігу змішаної економіки, моделі спо­живання, заощадження і видатків, принципи й механізми регулювання макроекономічної системи. Особливу увагу приділено математичній інтерпретації макроекономічних явищ, докладно розглянуто макроекономічні моделі зовнішньоекономічної діяльності. Курс призначений для студентів очної та заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент».

Мета: Вказана дисципліна дає необхідний комплекс знань з основних питань суспільного виробництва і відтворення, його регулювання, товарного виробництва, ринкових відносин, розподілу і формування доходів, а також проблем світового господарства. Засвоюючи курс «Економічної теорії», майбутній фахівець отримує необхідну кількість знань для найбільш ефективної реалізації своїх знань в галузі економіки у руслі набутої професії.

Основною метою викладання курсу «Макроекономіка» є формування у майбутніх менеджерів глибоких економічних знань, логіки економічного мислення і економічної культури, адекватних умовам переходу країни до ринкових відносин, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.

Завданням дисципліни є набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-     сутність суспільного виробництва та закони його розвитку;

-     економічні відносини власності і суть розподілу доходів;

-     товарне виробництво і управління підприємством в умовах ринку;

-     теорію відтворення і основні макроекономічні показники національної економіки;

-     фінансово-кредитну систему сучасного суспільства;

-     тенденції розвитку світового господарства;

-     основні мікроекономічні моделі поведінки суб’єктів господарювання.

вміти:

-      пояснювати взаємозв’язок між конкретними економічними фактами, теорією і економічною політикою;

-      обґрунтовувати необхідність раціональних змін у відносинах власності;

-      аналізувати показники матеріального виробництва і визначати тенденції його розвитку;

-      давати пояснення зв’язкам між окремими економічними подіями, економічною політикою, змінами в суспільному виробництві та розвитком авіатранспортного комплексу;

-   аналізувати макро- та мікроекономічні зв’язки в економіці.