Мета дисципліни «Бізнес-планування ЗЕД авіаційного підприємства» полягає в формуванні у майбутніх фахівців з менеджменту уявлень щодо специфіки застосування бізнес-планування у зовнішньоекономічній діяльності авіаційного підприємства, ознайомленні із міжнародними вимогами оформлення бізнес-плану та напрямками його застосовування в залежності від комерційних інтересів АП.

Основним завданням дисципліни «Бізнес-планування ЗЕД авіаційного підприємства» є розкриття місця і ролі авіаційного менеджера у плануванні бізнес-процесів авіаційних підприємств і організацій, що працюють на зовнішніх ринках.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант/слухач повинен

знати:

-   принципи організації бізнес-планування діяльності авіаційного підприємства;

-   міжнародні вимоги до структури та оформлення бізнес-плану;

-   напрямки застосування бізнес-плану авіаційним підприємством;

-   методи аналітики фінансово-економічного стану авіаційного підприємства;

-   види та особливості авіаційних послуг та робіт на міжнародному ринку;

-   систему складання маркетингового плану розвитку та діяльності авіаційного підприємства на зовнішньому ринку;

-   підходи до представлення організаційної структури авіаційного підприємства, міжнародних агентств та представництв, кадрової політики;

-   інтегративні підходи визначення економічної ефективності від впровадження проекту;

-   шляхи застосування бізнес-планування в залежності від життєвого циклу авіаційного підприємства.

 

вміти:

- проводити дослідження та відбір показників, систематизувати й аналізувати

 необхідну інформацію;

- здійснювати пошук необхідної інформації засобами Інтернет, у довідковій та

 періодичній літературі фахового напрямку;

- систематизувати, аналізувати та оформлювати інформацію у вигляді індивідуального проекту-бізнес-плану;

- складати доповідь за результатами пошуку;

- застосовувати сучасні програмні продукти у розробці та оформленні бізнес-плану;

- проводити презентацію та публічний виступ.