Мета дисципліни «Бізнес-планування туристичного підприємства» полягає в формуванні у майбутніх фахівців з менеджменту фундаментальних теоретичних та практичних знань з теоретичних підходів та практичного інструментарію розробки, оцінки ефективності та засобів реалізації бізнес-плану у сфері туристичних послуг на внутрішньому та міжнародному ринку.

Основним завданням дисципліни «Бізнес-планування туристичного підприємства» є розкриття місця і ролі авіаційного менеджера у плануванні бізнес-процесів підприємств туріндустрії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант/слухач повинен

знати:

-              основи розробки стратегії маркетингу та поточного плану маркетингу на турпідприємстві;

-              предмет маркетингового дослідження ринку продуктів і послуг;

-              сутність маркетингового середовища та аналізу кон'юнктури ринку;

-              особливості споживчого поведінки і характеристику споживачів;

-              сутність ціноутворення та цінової політики туристського підприємства;

-              систему збуту і форми реалізації товарів і послуг;

-              методи просування продуктів і послуг;

-              принципи функціонування організаційної системи туристської фірми;

-              основи управління персоналом підприємства;

-              основи туроперейтинг та інноваційної діяльності в туризмі, методику розробки товарів і послуг у туристської галузі;

-              основи податкової системи та специфіку оподаткування туристського підприємства;

-              методику формування фінансового плану підприємства.

 

вміти:

-              визначити стратегію розвитку підприємства;

-              розробити нові туристичні продукти та послуги;

-              розрахувати ємність туристичного ринку;

-              визначити потужність туристичного підприємства;

-              формувати цінову політику і розрахувати ціну на конкретні продукти і послуги;

-              виробляти розрахунки інвестиційних витрат, загальних витрат, виробничих і комерційних витрат;

-              формувати плани прибутків і збитків, грошових потоків, балансу;

-              розраховувати термін окупності, внутрішню норму рентабельності індекс прибутковості та інші фінансові коефіцієнти ефективності проекту.