Мета навчального курсу "Рекреаційні комплекси" полягає у формуванні в майбутніх фахівців з менеджменту туристичного бізнесу розуміння ролі рекреаційних ресурсів, матеріально-технічної бази туризму, їх взаємодії з рекреантами в процесі формування рекреаційних систем, що, в свою чергу виступають кінцевим результатом рекреаційно-туристського освоєння території держави.

Основним завданням курсу є формування у курсантів (слухачів) глибоких знань про стан і специфіку матеріально-технічної бази туризму, за рахунок ознайомлення зі структурою туристського господарства, його функціями в сучасному суспільстві. Основна увага під час вивчення навчального курсу, приділяється просторовим, архітектурно-планувальним та функціональним особливостям організації туристського господарства.

В результаті вивчення навчального курсу курсант (студент) повинен знати: основні терміни і поняття рекреаціної діяльності; основні форми і види рекреаційного часу; форми відпочинку на різних етапах розвитку суспільства; історію розвитку рекреаційної діяльності та архітектури; поняття інфраструктури рекреаційної галузі; форми планувальної організації рекреаційних утворень; основні рекреаційні регіони України; види рекреаційних комплексів та критерії їх класифікації; основні групи приміщень рекреаційних закладів та їх планувальні рішення; регіональну структуру міжнародного туристчького ринку.

Вміти: визначати критерії оцінки рекреаційного простору; аналізувати чинникипросторово-планувальної організації рекреаційних утворень; порівнювати форми відпочинку різних суспільних утворень; розробляти схеми планувальної організації рекреаційних утворень; створювати функціональні схеми рекреаційних закладівю

Мати навички: побудови функціональних схем рекреаційних комплексів і закладів; розробки проектів вдосконалення композиції рекреаційних утворень; застосування функціональних відмінностей під час проектування рекреаційних закладів.