Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» є залучення майбутніх магістрів до наукової роботи і формування всебічно розвиненої особистості сучасного фахівця незалежно від його майбутньої посади.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» є отримання спеціальних знань з проведення наукових досліджень, набуття початкового досвіду їх застосування та продукування нового знання для розв’язання проблемних професійних задач у авіаційній галузі.
Оволодіння методологією наукових досліджень дозволить здобувачам вищої освіти знати:
-  організацію та етапи науково-дослідної роботи;
-  основні джерела наукової інформації;
-  складники наукового апарату досліджень;
-  основні методологічні підходи;-  методи наукових досліджень;
-  методи формалізованого опису складних систем;
-  методи статистичної та аналітичної обробки результатів наукових досліджень;
-  основні вимоги щодо оформлення результатів наукової роботи;
-  порядок підготовки та захисту магістерської кваліфікаційної роботи.

вміти:

- організувати дослідну роботу згідно з етапами наукових досліджень;  

- здійснювати аналітичний огляд джерел науково-технічної інформації за обраною тематикою дослідження;

- обґрунтувати актуальність вибраної теми дослідження;

- проводити збір інформації і обробляти наукову інформацію;

- працювати з науковою та довідниковою літературою;

- формулювати науковий апарат дослідження;

- обрати методи дослідження;

- будувати та обґрунтовувати моделі досліджуваних об’єктів або процесів;

- проводити статистичну та аналітичну обробку результатів досліджень;

- будувати емпіричні характеристики результатів досліджень;

- провести кореляційно-регресійний та дисперсійний аналіз;

- провести експертне опитування та обробити його результати;

- опрацьовувати результати досліджень з метою їх подальшої апробації;

- використовувати комп’ютерні засоби на всіх етапах наукових досліджень.