Мета дисципліни «Теорія економічного аналізу» полягає в формуванні у майбутніх фахівців необхідного рівня компетенції щодо наукових основ економічного аналізу та навичок використання методів і прийомів економічного аналізу для вивчення виробничо-фінансової діяльності авіаційних (туристичних) підприємств і організацій.

Основним завданням дисципліни «Теорія економічного аналізу» є розкриття місця і ролі економічного аналізу в системі управління діяльністю авіаційних (туристичних) підприємств і організацій, що працюють на зовнішніх ринках.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- сутність економічного аналізу його місце та значення в системі управління сучасного авіаційного (туристичного) підприємства;

- наукові основи економічного аналізу;

- метод та методологію економічного аналізу;

- основи та принципи організації інформаційного забезпечення економічного аналізу;

- види та класифікацію економічного аналізу;

- традиційні економіко-логічні і сучасні економіко-математичні методи та моделі;

- сутність комплексного аналізу фінансового становища підприємства;

- методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності авіаційних (туристичних) підприємств.

вміти:

- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах економічного аналізу;

- використовувати методи та моделі економічного аналізу для вивчення виробничо-фінансової діяльності авіаційних (туристичних) підприємств;

- прогнозувати фінансово-господарську діяльність підприємств;

- знаходити шляхи підвищення ефективності господарювання;

- приймати обґрунтовані управлінські рішення, використовуючи результати економічного аналізу, на авіаційних (туристичних) підприємствах і в організаціях.