Мета дисципліни «Контролінг» полягає в формуванні у майбутніх фахівців з менеджменту системи знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних та стратегічних цілей.

Основним завданням дисципліни «Контролінг» є розкриття місця та ролі контроілнгу в системі управління підприємств і організацій, що працюють на зовнішніх ринках.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-    сутність, функції та види контролінгу;

-    організацію управлінського обліку в системі контролігу;

-    методологію оперативного і стратегічного контролінгу та контролінгу інвестиційних проектів;

-    основні положення, закони України та іншу нормативну базу з питань діагностики фінансово-господарського стану підприємства.

вміти:

-       оперувати методологією оперативного й стратегічного контролінгу в практичній роботі підприємства;

-       створювати службу контролінгу на підприємстві;

-       будувати систему планування й бюджетування в системі контролінгу на підприємстві;

-       проводити діагностику фінансово-господарського стану підприємства та його підрозділів;

проводити діагностику підтримки прийняття управлінських рішень на підприємстві.