Основна мета дисципліни "Економетрія" полягає в формуванні у майбутніх фахівців необхідного рівня компетенцій з використання системного та процесного аналізу, різних методів економетричного аналізу як складової підтримки прийняття рішень, щодо економічних об'єктів різної складності, ієрархії та організації/

Вивчення курсу "Економетрія" базується на знаннях, одержаних слухачами при вивченні дисциплін “Вища математика”, “Дослідження операцій”, інших загальноосвітніх дисциплін навчального плану підготовки.

Дисципліна «Економетрія» викладається після вивчення курсантами дисциплін блоку “Вища математика”, “Дослідження операцій”; пов'язує дисципліни математичного циклу з економічними науками, передує вивченню професійних дисциплін, становить основу для проведення економічних досліджень.

В результаті вивчення дисципліни курсанти повинні:

знати:

- категорійний апарат економетрії;

- методологію економетричного дослідження;

- основні методологічні підходи та принципи вивчення економічних процесів;

- методи статистичного аналізу

- ступінь та характер впливу окремих факторів на економічні показники.

Уміти:

- правильно задати специфікацію економічної моделі;

- обчислити оцінки її параметрів;

- оцінити якість моделі;

- надавати економіко-статистичного тлумачення одержаних результатів;

- визначати мультиколінеарність та способи її усунення;

- використовувати узагальнений метод найменших квадратів;

- оцінювати параметри системи одночасних рівнянь;

- використовувати прикладні програми при проведенні розрахунків на ПЕОМ та розробці практичних рекомендацій з прийняття рішень.

Мати навички:

         - роботи з типовими моделями;

- побудови та розвитку моделей парної та множинної лінійної регресії;

- використання математичних методів дослідження якісних економічних показників.

Мати уявлення:

         - про нелінійні моделі та спеціальні методи економетричного аналізу.