Мета дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни «Авіоніка» є формування у курсантiв знань принципiв побудови сучасних бортових пiлотажно-навiгацiйних приладiв, систем та комплексiв ПС, приладів контролю роботи силової установки та допоміжних систем літака, умiння експлуатувати їх вiдповiдно вимогам керiвництва з технічної експлуатацiї.

Завдання:

Основними завданнями вивчення дисципліни «Авіоніка» є  формування у майбутніх фахівців комплексу інженерних знань :

- основних принципів побудови авіаційних приладів та систем літака;

- конструкції, принципів дії та технічних характеристик авіаційних приладів, пілотажно-навігаційних приладів та систем, приладів контролю роботи авіаційних двигунів та літакових систем.

В результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен

знати:

  • призначення, задачi, якi вирiшуються, принцип дiї пiлотажно-навiгацiйних приладiв i систем, приладів контролю роботи авіаційних двигунів та систем літаків; основнi ТТД, комплект апаратури, її живлення, захист, розмiщення на лiтаку;
  • призначення органiв керування та пристроїв iндикацiї приладiв; принцип роботи по режимам; причини виникнення відмов та несправностей, характер виявлення i методи облiку та компенсацiї похибок приладiв.
  • принципи побудови сучасних систем автоматичного керування польотом та автоматизованих пiлотажно-навiгацiйних комплексiв, приладiв вiдображення пiлотажно-навiгацiйної iнформацiї, систем передпольотного контролю та сигналiзацiї;

вміти:

  • правильно експлуатувати пiлотажно-навiгацiйне обладнання, прилади контролю авіаційних двигунів та систем літаків,
  • визначати вiдмови i несправностi та усувати їх;
  • оцiнювати за вiдомими технiчними характеристиками можливостi використання автоматизованих пiлотажно-навiгацiйних комплексiв та систем автоматизованого контролю;
  • самостiйно вивчати та освоювати новi зразки авiацiйних приладiв та систем.

Бути ознайомленим: про принципи побудови приладів та систем, пілотажно-навігаційних комплексів та систем автоматичного керування перспективних літаків.