Зміст дисципліни «Наукова англійська мова» відповідає навчальному плану ОНП «Професійна педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», вимогам навчання англійської мови для спеціальних цілей та рекомендаціям Ради Європи. Курс охоплює тематику з трьох змістових модулів: «Наукове та освітнє середовище», «Англомовний науковий дискурс», «Науково-ділова комунікація».

Курс спрямовано на формування англомовної комунікативної компетентності для ефективної професійної та науково-дослідної діяльності. Загальні та професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістична, соціолінгвістична і прагматична) забезпечують ефективне спілкування в академічному та професійному середовищі, вивчення особливостей функціонування англійської мови у науковому та освітньому середовищі, засвоєння специфіки англомовного наукового дискурсу, удосконалення умінь продукувати якісні тексти наукових жанрів фахового спрямування англійською мовою, оволодіння культурою науково-ділової комунікації.

Матеріали курсу можна використовувати для підготовки студентів та аспірантів інших спеціальностей.