Сьогодення вимагає заміни освітньої парадигми з новим змістом, підходами та педагогічним менталітетом. Сучасний прогресивний розвиток вищої школи може здійснюватися тільки за рахунок інновацій.

Інноваційна освітня діяльність передбачає розвиток творчого потенціалу педагогів і стосується не лише створення та поширення новизни, а і зміни у способі діяльності, стилі мислення учасників навчально-виховного процесу. Основною характеристикою інноваційної педагогічної діяльності вищого навчального закладу є підвищення результативності освітнього процесу.

Суттєвою ознакою сучасних інноваційних процесів в освітній сфері є їх технологізація – неухильне дотримання змісту і послідовності етапів впровадження нововведень.

Володіння інноваційними педагогічними технологіями стає загальною і пріоритетною потребою освітнього простору, визначає напрями опанування професійними уміннями, враховується при оцінюванні якості і вартості освітньо-виховних послуг.

Нині актуальною є проблема розроблення і впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, котрі відповідно до вимог сучасного суспільства, ринку праці мають забезпечувати якісну підготовку майбутніх фахівців.

Застосування інноваційних педагогічних технологій надає можливість рухатися до прогнозованого завершального результату за умов суворої обґрунтованості кожного елемента та етапу навчання.

Ознайомлення аспірантів із сучасними педагогічними технологіями надасть можливість розширити рамки майбутніх викладачів, підвищити рівень їх професійної компетентності.