Галузь знань: 27 Транспорт

 

Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт

 

Освітньо-професійна програма: Льотна експлуатація повітряніх суден

 

Освітній ступінь (ОКР): бакалавр

Загальна кількість годин - 90

Лекції - 24 годин; Практичні - 24 годин; Самостійна робота - 42 годин. Вид контролю: іспит. Семестр - 3.

 

Мета дисципліни

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи електротехніки та електроніки» є формування у курсантів систематичних знань по основам електротехніки та електроніки. необхідних їм в професійній діяльності при експлуатації повітряних суден.

 

Завдання дисципліни

 

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи електротехніки та електроніки» є  формування у майбутніх фахівців комплексу інженерних знань :

 

-  основних законів електричних кіл постійного, змінного однофазного та трифазного токів, магнітних кіл;

 

- конструкції, принципів дії та технічних характеристик електричних машин постійного за змінного струмів;

 

- основ напівпровідникових елементів та радіоелектронних пристроїв на їх основі.

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен

 

Знати:

 

  • основні закони і співвідношення в ланцюгах постійного і змінного струму, магнітних кіл;
  • принцип роботи і будову трансформаторів, генераторів, електродвигунів  постійного і змінного струму та їх основні характеристики;
  • принцип роботи і будову електровимірювальних приладів різних систем;
  • основні характеристики напівпровідникових елементів та принципи будови радіоелектронних на обчислювальних пристроїв на їх основі;
  • основні властивості радіохвиль, особливості їх формування та розповсюдження.

 

Вміти:

 

  • розуміти електричні та прості радіоелектронні схеми;
  • розраховувати найпростіші ланцюги постійного і змінного струму;
  • застосовувати знання основних понять і законів електротехніки та електроніки при вивченні дисциплін «Електрообладнання повітряних суден»,  «Прилади літака» та «Радіообладнання  повітряних суден»;
  • користуватися електровимірювальними приладами для вимірювання електричних величин.

 

Бути ознайомленими:

 

про розвиток електротехніки та електроніки в сумісних галузях.