Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з  навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня

Спеціальність  081  «Право»

Освітньо-професійна програма   «Правове забезпечення авіаційної діяльності»