Питання етики є завжди актуальним у будь-якому контексті, а питання наукової етики тим більше з огляду на прагнення України інтегруватись у європейський і світовий освітній та науковий простори.

Навчальна дисципліна «Академічне письмо» складена відповідно до освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня підготовки здобувачів вищої освіти. Даний курс створено для підготовки фахівців найвищої кваліфікації для потреб професійної освіти.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Академічне письмо» є ознайомлення майбутніх докторів філософії із основними принципами академічної доброчесності в закладах вищої освіти; формування у них засад академічної культури й етики; забезпечення їх необхідними знаннями та інструментами, володіння якими є необхідним для дотримання вимог доброчесності.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Академічне письмо» є формування культури академічного письма й викладання та навчання в закладі вищої освіти з урахуванням основних принципів академічної доброчесності; дотримання моральних та правових аспектів наукової та освітньої діяльності в контексті вимог до дотримання академічної доброчесності в Україні.