Методичні вказівки містять основні вимоги до змісту та оформлення кваліфікаційної (магістерської) роботи, визначають послідовність етапів її виконання, дають рекомендації щодо добору та опрацювання літературних джерел, збору та обробки фактичного матеріалу, визначають порядок захисту та оцінювання.

Призначені для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» освітньо-професійної програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом» денної та заочної форм навчання.