Навчальна дисципліна «Прилади літака» призначена  для курсантів за напрямом підготовки 6.070102 «Аеронавігація». Професійне спрямування –  Льотна експлуатація повітряних суден. Факультет льотної  експлуатації

Мета дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Прилади літака» є формування у курсантiв знань принципiв побудови сучасних бортових пiлотажно-навiгацiйних приладiв, систем та комплексiв ПС, вмiння експлуатувати їх вiдповiдно до вимог керiвництва з льотної експлуатацiї.

Завдання

Основними завданнями вивчення дисципліни «Прилади літака» є:

- теоретична підготовка курсантів до вивчення приладового обладнання, тренажерної підготовки і польотів на літаках початкового навчання;

- теоретична підготовка курсантів до вивчення пілотажно-навігаційного тренажерної підготовки і польотів на випускових літаках, вмiння експлуатувати пілотажно-навігаційне обладнання вiдповiдно до вимог керiвництва з льотної експлуатації;

- отримання курсантами знань принципів побудови та експлуатації пілотажно-навігаційного обладнання сучасних та перспективних літаків.

В результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен

Знати:

призначення, задачi, якi вирiшуються, принцип дiї пiлотажно-навiгацiйних приладiв i систем, приладів контролю авіаційних двигунів та систем літаків; основнi ТТД, комплект апаратури, її живлення, захист, розмiщення на лiтаку; принцип роботи по каналам, призначення органiв керування та пристроїв iндикацiї приладiв; принцип роботи по режимам; причини виникнення, характер виявлення i методи облiку та компенсацiї похибок приладiв.

Вміти:

-        правильно експлуатувати пiлотажно-навiгацiйне обладнання, прилади контролю авіаційних двигунів та систем літаків, визначати вiдмови i простi несправностi та усувати їх,

-        оцiнювати можливостi використання обладнання для вирiшення задач пiлотування ПС;

-        самостiйно вивчати та освоювати новi зразки авiацiйних приладiв.

Бути ознайомленим: тенденціях розвитку авіоніки та перспективної авіаційної техніки.